การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยSPSS

 

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณ์การประกันคุณภาพการศึกษา : การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยSPSS
 
ณ อาคาร 27 ห้องประชุม 2704A มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณทินภัทร ห้วยใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานอธิการบดี
 
ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 
ผู้ดำเนินโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
 
โครงการได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยการให้ความรู้ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งนักศึกษายังได้ลงมาปฏิบัติบัติจริง
เพื่อเข้าใจในการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการประมวลผลการวิจัยSPSSเป็นอย่างดียิ่ง
 
Cr. ภาพ : นางสาวกติกา เปรมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เขียนข่าวโดย : นายนิรัติศัย อิ่มแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แชร์ข่าวนี้