การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณ์การประกันคุณภาพการศึกษา : การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365
 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์บุญญาพร บุญชัย และ อาจารย์เนตรนภา แซ่ตั้งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
 
ผู้ดำเนินโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
 
โครงการได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยการให้ความรู้ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งนักศึกษายังได้ลงมาปฏิบัติบัติจริง
เพื่อเข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 เป็นอย่างดียิ่ง
 
Cr. ภาพ : นางสาวกติกา เปรมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เขียนข่าวโดย นายนิรัติศัย อิ่มแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แชร์ข่าวนี้