ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น แก่นักศึกาชั้นปีที่ 3

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น แก่นักศึกาชั้นปีที่ 3
 
ณ ห้อง EduRoam อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
 
วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายสงัด สายลุน รองปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์ และผู้สนใจ
 
ผู้ดำเนินโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินสินธุวงศ์ และ อาจารย์นิตยา รุ่งสมัย
 
โครงการได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยการให้ความรู้ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งนักศึกษายังได้ลงมาปฏิบัติบัติจริง เพื่อเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่นในครั้งนี้
 
Cr. ภาพ : นางสาวเหมวรรณ เอมวงษ์,นางสาวยลรดา สาระพันธุ์
เขียนข่าวโดย กติกา เปรมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แชร์ข่าวนี้