กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Homeroom) และ กิจกรรม ลงคะแนนเลือกตั้งประธานชั้นปี (PA 21)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Homeroom) และ กิจกรรม ลงคะแนนเลือกตั้งประธานชั้นปี (PA 21)
 
ณ ห้องประชุม 2704A อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
โดย หมู่เรียน D1 ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
หมู่เรียน D2 ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
หมู่เรียน D3 ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสร้างสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
 
Cr. ภาพ : นางสาวอภิษฎา ศรีเพ็ชร
เขียนข่าวโดย กติกา เปรมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แชร์ข่าวนี้