ผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา
รอบ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
สามารถยื่นเอกสาร บส.9

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล ในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นเอกสาร บส.9

  1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
  2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
  3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  4. จดเลขลำดับที่ในไฟล์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลใน บส.9

** ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยในวันที่ยื่นเอกสาร บส.9 **

—– ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ——
http://aar.bsru.ac.th/ผู้สำเร็จการศึกษา
http://mis.bsru.ac.th/

แชร์ข่าวนี้