แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

หมู่เรียน D1
ผู้สอน : ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D2
ผู้สอน : ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D3
ผู้สอน : ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D1
ผู้สอน : ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D2
ผู้สอน : ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D3
ผู้สอน : ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D1
ผู้สอน : ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D2
ผู้สอน : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D3
ผู้สอน : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D1
ผู้สอน : อาจารย์นิตยา รุ่งสมัย
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D2
ผู้สอน : ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

หมู่เรียน D3
ผู้สอน : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์

แชร์ข่าวนี้