ห้องเรียน Online ภาคเรียนที่ 2/2563

D1

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

อ.นิศาชล ฉัตรทอง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

อ.นิศาชล ฉัตรทอง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

อ.อุดร หลักทอง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

อ.นิศาชล ฉัตรทอง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.อารีย์ รุ่งแสง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

อ.นิตยา รุ่งสมัย
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

อ.นิตยา รุ่งสมัย
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D1

อ.อุดร หลักทอง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D2

อ.อุดร หลักทอง
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

D3

อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
M1

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การเมืองการปกครองของไทย
M1

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
M1

ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1
M1

ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การปกครองท้องถิ่นไทย
M1

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
M1

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
M1

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
M1

ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การบริหารการพัฒนา
M1

ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การบริหารการพัฒนา
M2

ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
M1

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
M1

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2
M2

ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การบริหารงานคลังสาธารณะ
M1

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การบริหารงานคลังสาธารณะ
M2

ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ M1

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักบริหารภาครัฐ M1

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

กฎหมายลักษณะพยาน
M1

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

กฎหมายแรงงาน
M1

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
M1

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
M2

อ.ศิวพร โพธิวิทย์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
M1

ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น
M2

ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
เข้าห้องเรียน Microsoft Teams

แชร์ข่าวนี้