แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2/2563

ผู้สอน : อาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์

ผู้สอน : อาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์

ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธ์ุ

ผู้สอน : อาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

ผู้สอน : อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง

ผู้สอน : อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง

ผู้สอน : อาจารย์อุดร หลักทอง

ผู้สอน : อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ รุ่งแสง

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ รุ่งแสง

ผู้สอน : ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์

ผู้สอน : ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนินสินธุ์

ผู้สอน : อาจารย์นิตยา รุ่งสมัย

ผู้สอน : อาจารย์นิตยา รุ่งสมัย

ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

ผู้สอน : อาจารย์อุดร หลักทอง

ผู้สอน : อาจารย์อุดร หลักทอง

ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด

แชร์ข่าวนี้