ห้องเรียน Online ภาคเรียนที่ 3/2563

วิชา : ระบบบริหารราชการไทย
ผู้สอน : ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์

วิชา : รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ผู้สอน : ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

วิชา : การบริหารค่าตอบแทน
ผู้สอน : ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

วิชา : กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
ผู้สอน : อ.ศิวพร โพธิวิทย์

วิชา : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

วิชา : การบริหารงานคลังสาธารณะ
ผู้สอน : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

วิชา : การบริหารสำนักงาน
ผู้สอน : ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์

วิชา : การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
ผู้สอน : อ.ศิวพร โพธิวิทย์

วิชา : ระบบบริหารราชการไทย
ผู้สอน : ผศ.ณัฏฐพล บุญยพิพัฒน์

วิชา : นโยบายสาธารณะและการวางแผน
ผู้สอน : ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

วิชา : รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ผู้สอน : ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์

วิชา : การบริหารค่าตอบแทน
ผู้สอน : ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์

วิชา : กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
ผู้สอน : อ.ศิวพร โพธิวิทย์

วิชา : การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

วิชา : การบริหารการพัฒนา
ผู้สอน : ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

วิชา : การบริหารงานคลังสาธารณะ
ผู้สอน : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

วิชา : การบริหารสำนักงาน
ผู้สอน : ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์

วิชา : การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
ผู้สอน : อ.ศิวพร โพธิวิทย์

วิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ผู้สอน : อ.ศิวพร โพธิวิทย์

วิชา : เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

วิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แชร์ข่าวนี้