ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Microsoft Teams

ภาคปกติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ D1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ D2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ D3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ D1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ D2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ D3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย D1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย D2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย D3

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น D1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น D2

ทฤษฎีองค์การและการบริหาร D1
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร D2

นโยบายสาธารณะและการวางแผน D1
นโยบายสาธารณะและการวางแผน D2

การปกครองท้องถิ่นไทย D1
การปกครองท้องถิ่นไทย D2

ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง D1
ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง D2
ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง D3

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา D1

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ D1
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ D2
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ D3

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ D1
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ D2
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ D3

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ D1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ D2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ D3

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 D1
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 D2
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 D3

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ D1
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ D2
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ D3

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง D1
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง D2
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง D3

ภาวะผู้นำ D1

การบริหารสานักงาน D1
การบริหารสานักงาน D2
การบริหารสานักงาน D3

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ D1
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ D2
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ D3

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักบริหารภาครัฐ D1
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักบริหารภาครัฐ D2
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักบริหารภาครัฐ D3

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ D1
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ D2
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ D3

การตลาดภาครัฐ D1

กฎหมายลักษณะพยาน D1

ภาค กศ.พ.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ M1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ M1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย M1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น M1
กฎหมายปกครอง M1
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด M1
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 M1
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ M1
การวิเคราะห์นโยบาย M1
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ M1
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ M1
การจัดการความรู้ M1
การตลาดภาครัฐ M1
ทฤษฎีการเมือง M1
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร M1
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ M1

LINE

ภาคปกติ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ D1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ D2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ D3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ D1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ D2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ D3

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย D1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย D2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย D3

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น D1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น D2

ทฤษฎีองค์การและการบริหาร D1
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร D2

นโยบายสาธารณะและการวางแผน D1
นโยบายสาธารณะและการวางแผน D2

การปกครองท้องถิ่นไทย D1
การปกครองท้องถิ่นไทย D2

ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง D1
ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง D2
ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง D3

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา D1

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ D1
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ D2
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ D3

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ D1
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ D2
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ D3

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ D1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ D2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ D3

ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 D1
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 D2
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 D3

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ D1
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ D2
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ D3

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง D1
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง D2
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง D3

ภาวะผู้นำ D1

การบริหารสานักงาน D1
การบริหารสานักงาน D2
การบริหารสานักงาน D3

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ D1
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ D2
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ D3

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักบริหารภาครัฐ D1
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักบริหารภาครัฐ D2
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับนักบริหารภาครัฐ D3

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ D1
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ D2
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ D3

การตลาดภาครัฐ D1

กฎหมายลักษณะพยาน D1

ภาค กศ.พ.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ M1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ M1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย M1
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น M1
กฎหมายปกครอง M1
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด M1
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 M1
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ M1
การวิเคราะห์นโยบาย M1
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ M1
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ M1
การจัดการความรู้ M1
การตลาดภาครัฐ M1
ทฤษฎีการเมือง M1
ทฤษฎีองค์การและการบริหาร M1
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ M1

แชร์ข่าวนี้