เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

📌โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
📅เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอัตลักษณ์ ดังนี้
👉🦁รุ่นพี่พบรุ่นน้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯพบนักศึกษาใหม่สานสัมพันธ์อับอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกัน (ครอบครัว รปศ.) เพื่อการปรับตัวในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย
👉แนะนำหลักสูตรและการวิธีการลงทะเบียนเรียน พร้อมแนะนำวิธีการเรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กัญญาณัฐ เสียงใหญ่
👉การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน วิธีการใช้แอพลิเคลั่นต่างๆ เช่น Microsoft Team, google meet, app camscanner เป็นต้น โดยอาจารย์อุดร หลักทอง พร้อมด้วยคุณกติกา เปรมเดช ได้ร่วมแนะนำการเข้าระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
👉ความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) พร้อมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทาง รปภ. ตลอดอาชีพของนักศึกษาเมื่อ 4 ปี ก้าวไปสู่นักบริหารมืออาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร บูรณจิตร แก้วศรีมล
👉ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (Political Science) รัฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอย่างไร เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร รัฐธรรมนูญจำเป็นต่อการปกครองและจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแค่ไหนอย่างไร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
🙏ทั้งนี้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 อย่างอบอุ่น อีกทั้งต้องขอบคุณนักศึกษารุ่นปัจจุบันนำทีมโดยนายกสโมสรคณะมนุษย์ฯ และกรรมการนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และที่ขาดมิได้ที่โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคือผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์ แลคุณกติกา เปรมเดช (บี้) เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ได้ทำหน้าที่วางรูปแบบกิจกรรมและเป็นผู้ประสานงานที่ดีเลิศในทุกๆฝ่าย รวมทั้งควบคุมระบบMicrosoft Team ให้ราบรื่นด้วยดี😃

แชร์ข่าวนี้