โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณาจารย์: การจัดการความรู้สู่สหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณาจารย์: การจัดการความรู้สู่สหกิจศึกษา
ระยะที่ 3 การนำเสนอการจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์สู่สหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสะท้อนแนวคิดและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย

 1. อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 2. รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 3. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. อาจารย์ ดร.จุฬา ม่วงกล่ำ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 5. คุณณรงค์ศักดิ์ สุขสมบัติ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  กล่าวปิดโครงการโดย ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
  ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์
แชร์ข่าวนี้