โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ระยะที่ 2 : ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำ ร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

แชร์ข่าวนี้