หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร (ประธานกรรมการ)
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ (กรรมการ)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี กมลสวัสดิ์ (กรรมการและเลขานุการ)
  4. นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
แชร์ข่าวนี้