โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ปรับปรุงและจัดทำร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ระยะที่ 1 : Focus Group เพื่อระดมความคิด หัวข้อ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากมุมมองผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน 5 ท่าน

  1. นายจรูญ ปงหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคราชการส่วนกลาง
  2. นายสุชาติ หม้งห้อง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคราชการส่วนท้องถิ่น
  3. นางสาวสุนันทา โทวระ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคราชการ
  4. นางสาวพนิดา แซ่จิว CEO /Founder บริษัท มะหาคัท จำกัด ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชน (ผู้ประกอบการเชี่ยวชาญสหกิจศึกษา)
  5. นายบวร หมื่นสังข์ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายสรรหาและคัดเลือก 2 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาคเอกชน (ศิษย์เก่า)
    ทั้งนี้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะได้นำแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน ที่เหมาะสมและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่องค์การพึงประสงค์ในอนาคต
    ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
แชร์ข่าวนี้