ข้ามไปยังทูลบาร์

การอบรมทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Excel) ให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา : การอบรมทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Excel) ให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓
ณ อาคาร๑๐ ชั้น ๕ ห้อง ๑๐๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ

๒.เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟท์ Excel

๓.เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งในด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา