ข้ามไปยังทูลบาร์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2704A อาคาร 27มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นาวาอากาศเอกหญิงนันทวรรณ พุทธวรรณ ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นวิยาทกร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางและกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การภาครัฐ” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบรายวิชาการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการความรู้

2.เพื่อบูรณาการการจัดการความรู้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน

3.เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑