ข้ามไปยังทูลบาร์

แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อรายวิชา/หมู่เรียนผู้สอนลิงค์แบบประเมิน
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/D1 อ.ศิวพร โพธิวิทย์ https://forms.gle/xtWqqmH9xHedsXeA8
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/D1 อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด https://forms.gle/8iqxqzDyFBEXzq7fA
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/D2 อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด https://forms.gle/CnPhVejdGSZvQRmC8
วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย/D3 อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด https://forms.gle/zDxJmNKQ2GFB274Q7
วิชาการเมืองการปกครองไทย /D1 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ https://forms.gle/diR6tC6AmvembHEfA
วิชาการเมืองการปกครองของไทย/D2 ผศ.ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ https://forms.gle/A9EEYpADEjcaufKF6
วิชาการเมืองการปกครองของไทย/D3ผศ.ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ https://forms.gle/uQKQg1oar6uBq35Z9
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 / D1 ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ https://forms.gle/DVgE9XFu3c6deBZDA
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 / D2 ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์https://forms.gle/dxjjfkN24BmBjWo67
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 / D3 ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ https://forms.gle/YwUpSLwM7hqTEANZ6
วิชาระบบบริหารราชการไทย/D1 อ.ศิวพร โพธิวิทย์ https://forms.gle/7emHCudUjo8tU27K8
วิชาระบบบริหารราชการไทย /D2 ผศ.อารีย์ รุ่งแสง https://forms.gle/znK4ygzcWPJmk2Up9
วิชาระบบบริหารราชการไทย /D3 ผศ.อารีย์ รุ่งแสง https://forms.gle/Xvj8Z2rWxH2AH27Z6
วิชานโยบายสาธารณะ และการวางแผน /D1 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ https://forms.gle/Tb8rrwDPAUkWP6hu5
วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน /D2 อ.อุดร หลักทอง https://forms.gle/14TfBebwYJK55cD96
วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน /D3 ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ https://forms.gle/EqNtmC81BgtHRhy39
วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย/D1 อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์ https://forms.gle/ycoaE3tfaELWfeyu9
วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย/D2 ผศ.อารีย์ รุ่งแสง https://forms.gle/a7JzwwMUBNzqSgiM8
วิชาการปกครองท้องถิ่นไทย/D3 อ.ศิวพร โพธิวิทย์ https://forms.gle/Mb2Xock1vtrJErJA7
วิชาการบริหารค่าตอบแทน/D1 ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ https://forms.gle/Q6JNc3Se48AJeGBL7
วิชาการบริหารค่าตอบแทน/D2 ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ https://forms.gle/6WUj4ep5skGAZVvC8
วิชาการบริหารค่าตอบแทน /D3 ผศ.ดร.วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ https://forms.gle/8nvDm4jrcjizRwjU8
วิชาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง/D1 อ.นิตยา รุ่งสมัย https://forms.gle/CCpjk7FfDvtuo6iN6
วิชาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง/D2 ผศ.ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์ https://forms.gle/vxvayqXkQuQbrrsF7
วิชาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง/D3 อ.นิตยา รุ่งสมัย https://forms.gle/7BkvSN4oN2t1wh4P7
วิชากฎหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป /D1 อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาด https://forms.gle/A8ZWHyAN1HjiwhPM7
วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ /D1 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล https://forms.gle/JPstny1NKtkF2aA6A
วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ /D2 ผศ.ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ https://forms.gle/8x92SpmmfTHLFhUP7
วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ /D3 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล https://forms.gle/w9qMcftPzadyrSkq9
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์/D1 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี https://forms.gle/uwaBaTmSzQrsPThY7
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์/D2 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี https://forms.gle/SwEsKrNRV2HKKwBAA
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / D3 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี https://forms.gle/8v2ws2Ckjm3jkXGV6
วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์/D4 อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์ https://forms.gle/nuxqXjZMztRiY7B96
วิชาการบริหารงานคลังสาธารณะ /D1 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ https://forms.gle/dJqTFbfi5BJ6aEX29
วิชาการบริหารงานคลังสาธารณะ /D2 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ https://forms.gle/FVDYDw1ckUVmH4y39
วิชาการบริหารงานคลังสาธารณะ/D3 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ https://forms.gle/8ZFra8EqckZ6tinMA
วิชาการจัดการความรู้/D1 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมลhttps://forms.gle/928DFqDwbMuaEayq8
วิชาการจัดการความรู้/D2 ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์https://forms.gle/GQz25k14oPivydy16
วิชาการจัดการความรู้/D3 อ.อุดร หลักทอง https://forms.gle/ei9TnUkb6zea2Lst9
วิชาการวางผนทรัพยากรมนุษย์ สรรหา และการคัดเลือก/D1 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ https://forms.gle/5VWQBCtvfVoyCbqh6
วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์/D1อ.ดร.ธนเดช สอนสะอาดhttps://forms.gle/2QNv6YXBBwE85LNP8
วิชาการบริหารพัฒนา /D1 อ.อุดร หลักทองhttps://forms.gle/HN4XeL4qB2rCLkbLA
วิชาการบริหารสำนักงาน/D1อ.สิริรัตน์ ชูรักษ์https://forms.gle/SWGAjd9MMBwEk2iR8
วิชาการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ /D1 อ.นิศาชล ฉัตรทองhttps://forms.gle/fhqTMBeJtukfbpM39
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 / D1 อ.นิศาชล ฉัตรทองhttps://forms.gle/tUs4FtECAry1wzZD6
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพhttps://forms.gle/imgVfzqW3XcjyuRq8