อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คุณวุฒิ
ร.ม.(รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ร.บ.(รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

☎ : 0-2473-7000 ต่อ 2082
✉ : kkanya144@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐพล บุณยพิพัฒน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ
ร.ม.(การปกครอง) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

✉ : natthapon.boonyapipat@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รป.บ.(นโยบายสาธารณะ) : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

✉ : integrate_b@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ รุ่งแสง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ
ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บธ.บ.(การบัญชี) : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

✉ : kunnaitan@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ
รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รส.ม.(พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รป.บ.(บริหารงานทั่วไป) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
รบ.(สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✉ : srundit.be@bsru.ac.th

อาจารย์นิตยา รุ่งสมัย

คุณวุฒิ
ศศ.ม.  รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.  รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

✉ : nittaya.bsru@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

คุณวุฒิ
Ph.D. Public Administration : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
นศ.ม  สื่อสารมวลชน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✉ : drdk835@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ โตประสี

คุณวุฒิ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

✉ : topraseesurasak@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณญาณัฐ เสียงใหญ่

คุณวุฒิ
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. รัฐประศาสนศาตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

✉ : patitanangaew@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ผสานสินธุวงศ์

คุณวุฒิ
รป.ด. นโบบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

✉ : aphasansinthuwong@gmail.com

อาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์

คุณวุฒิ
ศศ.ม.รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

✉ : siwaben@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์

คุณวุฒิ
รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ร.ม. การปกครอง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✉ : nonnadhi@gmail.com

อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด

คุณวุฒิ
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✉ : thanadej_s@hotmail.com

อาจารย์อุดร หลักทอง

คุณวุฒิ
รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

✉ : dornbandej@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิริรัตน์ ชูรักษ์

คุณวุฒิ
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร.บ. การบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

✉ : Siriratchoorak@gmail.com

อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง

คุณวุฒิ
รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

✉ : nisachon.diwvy@hotmail.com

แชร์ข่าวนี้