ข้ามไปยังทูลบาร์

วิชาบังคับเอก/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้าน

วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  (ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์)
 

วิชา ภาษอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 (ผศ.อารี ผสานสินธุวงศ์)

วิชา ความเป็นพลเมือง (อ.นิตยา รุ่งสมัย)

วิชา วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (ผศ.ดร.สุรศักดิ์ โตประสี)

วิชา การเมืองการปกครองของไทย (ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์)

วิชา การปกครองท้องถิ่นไทย (ผศ.อารีย์ รุ่งแสง)

 วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด)

วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน (อาจารย์อุดร หลักทอง)

วิชา ภาษอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1 (ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์)

วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน (ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์) 

วิชา ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง (ผศ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์)