วิชาบังคับเอก/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้าน

วิชา ความเป็นพลเมือง

วิชา ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง

วิชา ภาษอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1

วิชาทฤษฎีองค์การและการบริหาร

วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

วิชา  การบริหารงานสำนักงาน

วิชา การปกครองท้องถิ่นไทย

วิชา ภาษอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1

วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

วิชาการจัดการความรู้

วิชาการบริหารการพัฒนา

 วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

วิชากฎหมายอาญา2 ภาคความผิด

วิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน

วิชา นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

วิชาการจัดการในสภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

วิชาการบริหารสำนักงาน

แชร์ข่าวนี้