ข้อมูลพื้นฐาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย      รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)    รป.บ.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)   B.P.A.

สีประจำหลักสูตร สีน้ำตาล

อัตลักษณ์
จิตสาธารณะ ทักษะการจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นนักบริหารมืออาชีพ

ปรัชญา
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความตระหนักและยึดมั่นในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง และสามารถปรับบทบาทให้สอดคล้อง กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างความสุขและ ความเจริญของประเทศอย่างยั่งยืน

ประกอบอาชีพอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
รับราชการ ตำแหน่งต่างๆ (เช่น)
– เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ/ปลัด อบต.)
– ตำรวจ
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– นักพัฒนาชุมชน
– นักวิชาการในส่วนราชการต่างๆ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน (เช่น)
– นักวิชาการด้านแผนงาน
– นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
– นักบริหารงานทั่วไป
– นักพัฒนาองค์กร
ภาคเอกชน (เช่น)
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– นักบริหารงานบุคคล
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล
– นักบริหารงานทั่วไป

ตราสาขาวิชา

แชร์ข่าวนี้