คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
(Bachelor of Public Administration Programme)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Bachelor of Public Administration Programme in Public Administration)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แชร์ข่าวนี้