ข้ามไปยังทูลบาร์

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน
 1.นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซีย  ผศ.ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์
 2.แนวโน้มสภาพแวดล้อมโลกที่ส่งผลต่อการทำงานของภาครัฐในปี ค.ศ. 2030 ผศ.ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
 3.บทความวิจัยระเบียบวิธีการเชิงผสมผสานสำหรับการวิจัยและประเมิน  อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง
 4.กับแกล้มบริหารคน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ   ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
 5.กับแกล้มบริหารคน หลักการบริหารขีดสมรรถนะ  ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์
 6.การจัดองค์กรฝ่ายปกครอง  อาจารย์ศิวพร โพธิวิทย์
 7.การกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์ ชูรักษ์
 8.การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม  ผศ.ดร.กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่