การเรียนรู้แบบ online

วิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล

ช่องทางการเรียน online
เพจ Facebook : http://wow.in.th/FCom
เอกสารประกอบการเรียน
1. http://wow.in.th/u7ic
2. ttp://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_no&no_id=65

แชร์ข่าวนี้