ข้ามไปยังทูลบาร์

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่าง แบบตอบรับ

ตัวอย่าง หนังสือขอส่งนักศึกษารายงานเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่าง หนังสือส่งตัวกลับสถานศึกษา และ หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

*นักศึกษาต้องส่งไฟล์งานมาที่ E-Mail ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
E-Mail : bsru.pa2717pa@gmail.com