สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขและพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและสังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดี โดยผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุขจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกับผู้อื่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

ชื่อปริญญา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Health

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : [email protected]