รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25521741103263

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย : ส.บ.

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.P.H.

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย : ส.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.P.H.

วิชาเอก : ไม่มี 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต