1.  คำอธิบายรายวิชา
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9111101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
Thai for Communication

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน

An introductory of language for communication; practicing language skills for creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in current society

9111102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
English for Communication

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน ทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต 

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use in the past, present, and future situations 

9111103ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
English in Everyday Use

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก
การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี
การสมัครงาน การนำเสนอในที่ทำงาน

Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job applications; presentation in working places

9112101ภาษาและวัฒนธรรมลาว3(2-2-5)
Lao Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context

9112102ภาษาและวัฒนธรรมพม่า3(2-2-5)
Burmese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN context

9112103ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม3(2-2-5)
Vietnamese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the ASEAN context

9112104ภาษาและวัฒนธรรมเขมร3(2-2-5)
Cambodian Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of the ASEAN context

9112105ภาษาและวัฒนธรรมมลายู3(2-2-5)
Malay Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลายูในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN context

9112106ภาษาและวัฒนธรรมจีน3(2-2-5)
Chinese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN and East Asian context

9112107ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น3(2-2-5)
Japanese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and East Asian context

9112108ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี3(2-2-5)
Korean Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East Asian context

9121101ทักษะชีวิต3(3-0-6)
Life Skills

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะเฉพาะบุคคล  ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง    

Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a self-sufficient life

9121102สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 213(3-0-6)
Thai and Global Society in 21st Century 

สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ 

Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chaopraya Borommaha Srisuriyawongse (Chaung Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand

9121103ความเป็นพลเมือง1(1-0-2)
Active Citizenship

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country

9122201การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ3(3-0-6)
Modern Management and Leadership

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concepts and theories of management, the component management, and various functions in organizations; implementation of technology for organizational management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities

9122202การสื่อสารในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Communications in Everyday Use

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความน่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating personal rights; morality, ethics, and related laws

9122203สุนทรียะทางศิลปกรรม3(3-0-6)
Aesthetics of Fine and Applied Arts

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์

Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts

9122204ความสุขแห่งชีวิต3(3-0-6)
Happiness of Life

ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการทำงาน งานอดิเรกกับการสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพื่อความสุขของผู้อื่น

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness

9131101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
Science and Technology in Everyday Use

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความสำคัญของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living

9131102ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์3(2-2-5)
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการคำนวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา

Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical model; calculation skills for learning and problem solving

9132201เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์3(2-2-5)
Information Technology and Social Media

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์การสื่อสารสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively

9132202เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
Digital Media Technology in Everyday Use

หลักการของสื่อดิจิทัล กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล
เพื่อผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่สาธารณะ จรรยาบรรณในการนำเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

Principles of digital media; digital media production; data presentation planning; information presentation techniques using digital media; public presentation and digital media publishment; ethics in digital media presentation; laws concerning copyright and intellectual property

9132203เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6)
Technology for Sustainable Development

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์สังคม กระบวนการดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Definitions and importance of technology; types of technology; development process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused by increased population; using technology wisely to develop a society; technological process for sustainable development

9132204สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
Health and Aesthetics

ระบบและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การดูแลป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อความงามในชีวิตประจำวัน วิทยาการด้านสุขภาพและความงาม และเพศศึกษาน่ารู้ในวัยรุ่น

Human body systems and functions; common health problems in various age groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; food, drugs, and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic science; sex education in adolescence

9141101กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต1(0-2-1)
Physical Activities for Life

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในพื้นฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน
ในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยผ่าน
การปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities

  1. หมวดวิชาเฉพาะ

4102101เคมีทั่วไปGeneral Chemistry4(3-3-7)สสารและสมบัติของสสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและของแข็ง กรด – เบสเกลือและบัฟเฟอร์ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เคมีในชีวิตประจำวัน: ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีทั่วไป
Substance and substance properties; atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids and solids; acid – base, salts and buffer; chemical equilibrium; thermodynamics; chemical kinetics; electrochemistry; applications to chemistry in daily life: Experiments associated with General Chemistry
4102205ชีวเคมีทั่วไป General Biochemistryวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ; 4102101  เคมีทั่วไป3(3-0-6)ความสำคัญของชีวเคมี พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์ โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก และกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมเบื้องต้นและกระบวนการเมแทบอลิซึมเบื้องต้นThe importance of biochemistry; energy and change in biochemistry; composition and function of organelle within cell; structure, properties and functions for biomolecules of carbohydrate, protein, enzyme, lipid, nucleic acid; basic of genetic information and basic of metabolism
4102206ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไปGeneral Biochemistry Laboratory1(0-3-1)ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและสมบัติทางชีวภาพของสาร     ชีวโมเลกุลที่สอดคล้องกับทฤษฎีLaboratory for physical, chemical and biological properties of biomolecules corresponding with theory
4105105ชีววิทยาทั่วไป General Biology4(3-3-7)สมบัติของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยา การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศProperties of organism; structure and function of cells; genetics; evolution; biodiversity; physiology; growth of plants and animals; environment and ecosystem 
4163101การสาธารณสุขPublic Health2(2-0-4)ปรัชญา  แนวคิด ประวัติความเป็นมาของการสาธารณสุข งานสุขภาพภาคประชาชน หลักและวิธีการดำเนินงานสาธารณสุข  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค  การรักษาและฟื้นฟูสภาพ การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย หลักการด้านการปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพนวัตกรรมสาธารณสุข แผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติPhilosophy, concepts, history of public health; health for population; principles and practice; disease prevention; disease control; treatment and rehabilitation; primary health care; public health services in Thailand; principles of health reform, health insurance and innovation of public health; National Health Development Plan

4163102ประชากรกับการสาธารณสุข Population and Public Health2(2-0-4)แนวคิดทฤษฎีทางประชากรเบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ ขนาดของประชากร ความหนาแน่นของประชากร การกระจายตัวของประชากร พีระมิดประชากร แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น สถานการณ์ประชากรในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ภาวะประชากรกับความสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขBasic concepts of population theories; concepts of the elements; size of population; the population distribution; density of population pyramid; concepts of fertility; mortality; population migration; population situation from the past, present to trend in the future; population situation and relation associated with public health
4163103อนามัยสิ่งแวดล้อมEnvironmental Health3(2-2-5)ความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่าง ๆ ทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์  การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย  การสุขาภิบาลอาหาร  การสุขาภิบาลที่พักอาศัย  โรงเรียน  ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ  เสียง  กลิ่น  การกำจัดมลพิษทางอากาศ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม   การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสุขภาพ Basic knowledge of environmental health; factors affecting human health; water supply management; waste water treatment and sewage; solid waste management; food sanitation; housing sanitation in community and school; industrial sanitation; insect and rodent controls; nuisance; odor; air pollution and noise controls; environmental health regulations; environmental health impact assessment.
4163201กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานBasic Anatomy2(1-2-3)โครงสร้าง ตำแหน่งเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท  อวัยวะรับความรู้สึก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบการย่อยอาหาร  ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบสืบพันธุ์Structures; position of cells; tissues; organs; integumentary system; skeletal system; muscular system; nervous system; sensory and special sense organs; endocrine glands; respiratory system; circulatory system; lymphatic and immune system; digestive system; urinary system; reproductive system
4163202สรีรวิทยาพื้นฐานBasic Physiology2(1-2-3)หน้าที่ กลไก การควบคุมการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายFunctions; mechanisms of cells; tissues; organs and systems within the body; this involves muscular system; nervous system; endocrine glands; respiratory system; cardiovascular system; digestive system; urinary system; reproductive system; the relationship among those body systems and others in order to maintain normal physiological


4163203จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุขMicrobiology and Parasitology in Public health3(2-2-5)ความหมาย  ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย สัณฐานวิทยาของ แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และโพรโตซัว  การเพิ่มจำนวน การสืบพันธุ์  ความสำคัญทางการแพทย์ การควบคุมและกำจัดเชื้อก่อโรค ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ความหมายของปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิตัวกลม หนอนพยาธิตัวแบน รวมถึงแมลงและสัตว์ขาข้อที่สัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการแพทย์  วงจรชีวิต   การแพร่กระจาย  การควบคุม และการกำจัดMeaning; scope; objective; morphology of bacteria; fungi; virus; and protozoa; multiplication; reproduction; medical important; control and eliminate; immune system; meaning of medical parasitology; morphology of round worm; flat worm including medical entomology and arthropod; life cycle; transmission; control and elimination

4163204อนามัยการเจริญพันธุ์  Reproductive Health2(2-0-4)ความหมาย ความสำคัญของงานอนามัยเจริญพันธุ์  ขอบเขตของงานอนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว  โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศศึกษา การแท้งและภาวะแทรกซ้อน  อนามัยวัยรุ่น  การอนามัยแม่และเด็ก มะเร็งระบบสืบพันธุ์ ภาวะการมีบุตรยากและภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์ การพัฒนาบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในระดับครอบครัวและชุมชนDefinition; importance of reproductive health; scope of reproductive health; family planning; Acquired Immune Deficiency Syndrome; sexual transmitted disease; sex education; abortion and complications; health for teenagers; maternal and child health; reproductive system cancer; infertility and post-reproductive; reproductive health service development in family and community
4163205วิทยาการระบาด Epidemiology3(2-2-5)ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และวิวัฒนาการของระบาดวิทยา  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรค  ลักษณะของบุคคล เวลา สถานที่  หลักการป้องกันและควบคุมโรค  การตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  การสอบสวนทางระบาดวิทยา  การวัดทางระบาดวิทยา  รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา  สถิติที่ใช้ในทางระบาดวิทยา  ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การเผยแพร่และประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาMeaning; scope; objective; advantage; and evolution of epidemiology; concepts of disease causation; characteristic of person time place; principles of prevention and control; screening for diseases; epidemiological surveillance; outbreak investigation; epidemiological statistic; epidemiology of infectious disease; publication and applied epidemiological data
4163206เภสัชวิทยา Pharmacology3(3-0-6)หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชวิทยา  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา  การจัดแบ่งประเภทยาตามกฎหมาย  ความหมายและลักษณะของยา มาตราวัดยา รูปแบบยา วิถีทางให้ยา เภสัชจลนพลศาสตร์ของยา กลไกการออกฤทธิ์ สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างกันของยากลุ่มต่างๆ ข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้ยา ใบสั่งยา ภาษาที่ใช้ในใบสั่งยา  การคำนวณยาทางเภสัชกรรมเบื้องต้นPrinciples of pharmacology; general knowledge about medicines; drug  classification by law; the meaning and drug characteristic; dose measurement; dosage  forms; how to drug; kinetics of pharmacology; drug action mechanism; therapeutic  properties; indicators; contraindications and drug interactions; caution and introduction of  drug using; the prescription; the language used in prescription and drug calculations on  primary pharmacy
4163207โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Infectious Disease and Non-Communicable Disease3(3-0-6)ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ห่วงโซ่ของการติดเชื้อและธรรมชาติของการเกิดโรค หลักการควบคุมป้องกัน  โรคติดเชื้อจากน้ำและอาหาร โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อผ่านทางอากาศ โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  กลุ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สถานการณ์ สาเหตุ อาการ กลไกการเกิดโรค การแพร่กระจาย การควบคุมป้องกัน การรักษา กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องMeaning; scope; objective; chain of infection and nature of disease; principles of prevention and control; water-borne and food-borne disease; sexually transmitted disease; air-borne disease; zoonosis; vector-borne disease and nosocomial infection; group of non-communicable disease; situation; causation; sign and symptom; mechanism of disease; transmission; control and prevention; treatment; legal and related agencies
4163208การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ Health Care for Aging2(1-2-3)ความหมาย ความสำคัญของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของผู้สูงอายุ  ปัญหาสุขภาพและความต้องการของผู้สูงอายุ  การดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านอาหารและโภชนาการ ทันตสุขภาพ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ  การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ การเตรียมตัวเกี่ยวกับความตาย การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุด้วยเครื่องมือแบบต่าง ๆMeaning and the importance of aging; the transition of aging anatomy and physiology; health problems and need of aging; nutrition health promotion for aging; dental health; death preparation; aging care and aging health promotion; government and privacy units for welfare and relief aging; various of aging health assessment

4163209พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข Behavioral Science in Public Health3(2-2-5)แนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางพฤติกรรมสุขภาพ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยกระบวนการเรียนรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์Concepts; theory of behavioral sciences; component of health behavior; factors affecting health behavior; health behavior analysis; measurement and evaluation in health behavior; change health behavior for learning process in behavioral sciences
4163210การผลิตสื่อสาธารณสุข Public Health Media Production3(2-2-5)หลักและวิธีการทำวัสดุอุปกรณ์ การเลือกและการใช้ การผลิต เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อที่ใช้ในงานสาธารณสุข การทดลองและการประเมินผลอุปกรณ์ สื่อสาธารณสุข การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายThe principles and media producing in public health; the selection and use  of media; production methods and technique; trial and evaluation; media production  training appropriate for target group
4163211การจัดการระบบบริการปฐมภูมิ Primary Health Care System Management2(1-2-3)หลักการ  แนวคิด และพัฒนาการของระบบบริการปฐมภูมิ  คุณลักษณะของการให้บริการปฐมภูมิ  กระบวนการหลักและกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิ  ทีมผู้ให้บริการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการและชุมชน  ทักษะการให้คำปรึกษา  การบริหารงบประมาณ ระบบข้อมูล มาตรฐานการ           ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิPrinciples; concepts; and development of primary health care system; features of the service; main process and service of primary health care; provider team; interaction between the provider and the community; consultation; budgeting; information system; standard register the service of primary care units; primary care award indicators
4163212ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษาFamily Life and Sexuality Education2(2-0-4)ชีวิตครอบครัว  ความรู้เรื่องเพศ  พัฒนาการทางเพศ  ความสัมพันธ์ระหว่าเพศ  การวางแผนชีวิต  การเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตรอบครัว  การวางแผนครอบครัว  ความเชื่อ  และความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การสอนเพศศึกษา  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Family Life; knowledge of sex; Sexual development; relationship between sex; life plan; preparing to enter family life; family plan; believe and about gender; gender identity disorder; sexually transmitted diseases; sex education; law about sexual
4163213การจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Health Promotion School  Management2(1-2-3)แนวคิด ความหมาย ขอบเขต องค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และความสำคัญของงานอนามัย โรงเรียน งานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งานบริการสุขภาพในโรงเรียน งานสอนสุขศึกษาในโรงเรียน การบูรณาการระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน งานส่งเสริมและเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียน มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ The concepts; meaning; scope; elements of the health promoting school and the importance of the work of school health; environment in school; health services in school; health education in school; work integration among schools, family, and community; the promotion and dental health surveillance in school; the standard of health promotion school 

4163214ภาษาอังกฤษเพื่อการสาธารณสุข 1English for Public Health 13(2-2-5)การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าความรู้ทางด้านสาธารณสุข  ทักษะการฟัง    การเขียน คำศัพท์  การอ่าน  การสรุป การวิเคราะห์ตีความจากตำรา บทความ วารสาร งานวิจัย จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศPractice English for actual communication and searching the knowledge of public health; listening, and writing skills for specific information;  focusing on reading and writing skills to understand articles; journals; research from information resources
4163215ภาษาอังกฤษเพื่อการสาธารณสุข 2English for Public Health 23(2-2-5)การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานสาธารณสุข การพูด การโต้ตอบด้วยวาจา การอ่าน  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการบริการสาธารณสุขPractice English for actual communication of public health; speaking, reading; Practice English for public health services
4163301ชีวสถิติสาธารณสุขBiostatistics for Public Health2(1-2-3)ความหมาย  ความสำคัญ ขอบข่ายของชีวสถิติ สถิติชีพ การเก็บและการจัดระเบียบข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  การแปลความหมาย  การทำสมุดลงรหัส การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  การนำสถิติไปใช้เพื่องานวิจัยทางด้านสาธารณสุข รูปแบบการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลMeaning; importance; scope of the biostatistics; vital statistics; data tabulation; data collection; data presentation; interpretation; coding book; data analysis by using computer software; statistics for public health research; practice in data analysis  by using computer software
4163302การดูแลสุขภาพแม่และเด็กMaternal and Child Health Care2(1-2-3)การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ กระบวนการคลอดปกติ การดูแลมารดาหลังคลอด การดูแลสุขภาพทารกแรกเกิด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยต่าง ๆPregnancy health care; normal delivery process; post partum care; new born health care; health care and health promotion for various age group of children
4163303โภชนศาสตร์สาธารณสุข Public Health Nutrition3(3-0-6)ความหมายของโภชนาการ  ความสำคัญของโภชนาการสาธารณสุข แหล่งของสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ การคำนวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหาร การจัดอาหารที่เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย การให้โภชนศึกษา   ปัญหาโภชนาการของประเทศไทย การสำรวจประเมินสภาวะโภชนาการ สาเหตุ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชนDefinition; importance of sources of nutrients; nutrients and energy requirements for different stages of human life cycle; calculation of dietary requirements; nutrition education; nutritional status and nutritional problems; method of assessing the nutritional status for planning, implementing, and monitoring of the community nutrition
4163304การตรวจและประเมินสุขภาวะเบื้องต้นBasic Physical Examination and Health Assessment3(2-2-5)การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมินภาวะจิตสังคม การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคลHolistic health assessment; history taking; physical examination; psychosocial assessment; laboratory interpretation; health status analysis4163305การรักษาเบื้องต้นBasic Medical Care2(1-2-3)การประเมินปัญหาสุขภาพ วิธีการรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพเพื่อทำการคัดกรอง การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาเบื้องต้น การใช้ยาเบื้องต้น การทำหัตถการเบื้องต้น และส่งต่อผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมAssessment of health problems; health screening; diagnosis; treatment; medication use; medical procedures; provision of appropriate advise and referral
4163306ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุขPublic Health Information System Management2(1-2-3)แนวคิด ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการข้อมูลสำหรับพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองค์กรเพื่อบริหารระบบสารสนเทศ การนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและบริการสาธารณสุข การฝึกปฏิบัติการสารสนเทศงานสาธารณสุขConcepts; definition of public health information system management; management of public health information for public health service development; organizing for information administration; application for information system to use in public health administration; practice in public health information system management software
4163307การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุขPlanning and Evaluation in Health Program2(1-2-3)การเขียนโครงการสาธารณสุข แนวคิดพื้นฐานของการวางแผนและการประเมินผลโครงการ หลักการวางแผนและการประเมินผล หลักการดำเนินงานตามแผนงาน การปรับปรุงแผนงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนและการประเมินผลโครงการตลอดจนการประสานงานกับองค์กรและสถาบัน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม การจัดทำข้อมูล และการนำผลการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลงานสาธารณสุขWriting the health project; basic concepts of the planning and evaluation of project; planning and evaluation; implementation of the plan; improvement plans; factors affecting the planning and evaluation of the project; coordination with organizations and related institutions; collection and compilation of the data and research results were used to evaluate the public health4163308อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางสาธารณสุขOccupational Health and Safety in Public Health3(2-2-5)ความหมาย ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การประเมินและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พิษวิทยา  การยศาสตร์  โรคจากการประกอบอาชีพและหลักการป้องกัน  อุบัติเหตุจากการทำงาน          การป้องกันและระงับอัคคีภัย การประเมินความเสี่ยงในอาชีพ  การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หน่วยงาน องค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสุขภาพMeaning; background and concepts of occupational health and safety;  environmental hazards in the workplace; evaluate and control the environmental hazards  in the workplace;  toxicology, ergonomic; occupational disease and prevention; accidents in the workplace; fire prevention and extinguishing; risk assessment in occupation; surveillance of the occupation and environment in the community; occupational health and safety management systems; organization; occupational health and safety laws; principles of occupational health services in the health care
4163309การปฐมพยาบาลFirst Aid3(2-2-5)ความหมาย ความสำคัญของการปฐมพยาบาล การประเมินสภาพผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ  การตรวจประเมินสัญญาณชีพ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผล การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ การปฐมพยาบาลผู้หมดสติ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเคล็ดและกระดูกหัก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลMeaning; the importance of first aid; patient assessment; vital signs;  cardio pulmonary resuscitation; first aid for the wounded; poison and unconscious;  sprain and fracture; patient transportation; first aid practice

4163310ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุขResearch Methodology of Public Health3(2-2-5)หลักการวิจัยทางสาธารณสุข การเลือกโจทย์วิจัย การสร้างหัวข้อวิจัยโดยอาศัยปัญหาสาธารณสุข การสร้างคำถามวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนและการบริหารจัดการงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์Principles of public health research; research question selection; formulating research topics using public health problems; establishing research questions; conceptual frameworks; research design; literature review; research proposal writing; research planning and management; data analysis; writing a research report
4163311สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ Health Education and Health Promotion3(2-2-5)หลักการ แนวคิดและความหมายของสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ  ความสำคัญ  ขอบเขตและปัจจัยที่มีผลต่อสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผนและดำเนินงานสุขศึกษา กลวิธีทางสุขศึกษา การดำเนินงานสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมสุขศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินผลสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพPrinciples; concepts and definition of health education and health promotion; significance; scope and factors affecting health education and health promotion; planning and action of health education; health education methods; action for health education and health promotion in each pattern; health education and health promotion practice; evaluation of health education and health promotion
4163312ผู้นำกับการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพLeadership and Health Team Development2(1-2-3)ภาวะผู้นำ  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาสภาวะสุขภาพของชุมชน  บทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนประชาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายของชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการสร้างทีมงานLeadership; good leader and good follower; team building for  community health  development; leader role to propel civil society; participation and  networking for sustainable public health development; practice in recreation events and  team building4163313การจัดการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชนHealth Management and Community Health Development3(2-2-5)องค์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ในการจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน ลักษณะทั่วไปของชุมชน วิธีการศึกษาชุมชนและสังคม กระบวนการวินิจฉัยชุมชน วิเคราะห์ปัญหา เครื่องชี้วัด วางแผนกระบวนการจัดการ การปฏิบัติการจัดการสาธารณสุขในชุมชน การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม การฝึกทักษะการจัดการปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนGeneral knowledge about community health; concepts, theories and community health management strategy; principles of community; the study of society and community; community diagnosis; problem analysis; indicators; community planning; comprehensive practice of field training; holistic health management; practice of community health development
4163314การดูแลต่อเนื่องที่บ้านHome Health Care2(1-2-3)หลักในการติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน อย่างเป็นองค์รวม หลักในการเยี่ยมบ้าน การประเมินสภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ กระบวนการติดตามดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านPrinciples for follow up and caring of patient at home by using holistic approach; concepts of home health care; health assessment; health promotion and rehabilitation; continuous monitoring of patients at home; practice for home health care.
4163315การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาวะชุมชนField training in Public Health2(270)การศึกษาบริบทและประเมินสถานการณ์สุขภาพชุมชน การสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัญหาสุขภาพ การประชาคม การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ การจัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนThe study of community context and community health assessment; community survey; data analysis; health problem identification; participatory learning process; health problem analysis; project of participatory learning process for community health development

4163316สุขาภิบาลอาหารFood Sanitation2(2-0-4)ความหมายและความสำคัญของการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การเสื่อมคุณภาพของอาหาร การปนเปื้อนของอาหารและโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการปรุงประกอบอาหาร  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารDefinition and importance of food sanitation; food sanitation management; food spoilage; food contamination and foodborne disease; hazard analysis and critical control point; good manufacturing practice; food standards and regulations
4163317หลักการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพPrinciples of Exercise for Health Promotion2(1-2-3)ความสำคัญของการออกกำลังกาย ประโยชน์ หลักการออกกำลังกายของบุคคลในวัยต่าง ๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย  ประเภทของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์วิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายThe importance, benefits and principles of exercise for various age groups; factors relating to exercise; types of exercises for health promotion; applied exercise appropriate to who have health problems; training in exercise
4163318การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Environmental and Health Impact Assessment2(2-0-4)หลักการและความหมายของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความเป็นมาและพัฒนาการการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การดำเนินงานประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเทศไทยPrinciples and definition of environmental and health impact assessment (EHIA); background and evolution; EHIA regulations; process of EHIA; factors of EHIA performance; the advantage of EHIA; EHIA in Thailand
4163319การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข Communication and Public Relations in Public Health2(1-2-3)ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข ปรัชญาและองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์  กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบและวิธีการสื่อสารในงานสาธารณสุขDefinitions and the importance of communication and public relations for health development and public health; philosophy and component of public relations; public relations process; creativity; pattern and public health communication methods
4163401สุขภาพจิตMental Health2(1-2-3)ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง การปรับตัว ความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การส่งเสริมสุขภาพจิตMeaning; the importance of mental health; personality theory; personality development; the proper children raising and adaptation; mental health problems;  stress management; mental  health promotion


4163402การบริหารงานสาธารณสุขPublic Health Administration3(3-0-6)แนวคิดและหลักการบริหารงาน  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการองค์กร  การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ระบบการคลังสุขภาพ  ภาวะผู้นำ  การพัฒนาคุณภาพและการจัดการความเสี่ยงConcepts and principle administration; public health administration and organization management; administration and strategic management; human resource management; health care financing, leadership; quality improvement and risk management
4163403กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพPublic Health Law and Professional Ethics3(3-0-6)หลักกฎหมายทั่วไป  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค  กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ความหมาย ความสำคัญของจริยธรรมวิชาชีพที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข  อุดมคติ  การพัฒนาจิตใจ  และจรรยาบรรณในงานสาธารณสุขPrinciples of general law; public health and quality of health development law;  public health law; law of disease control and prevention; law of disaster prevention and mitigation; law of occupational and environmental health; definition; public health morality in term of ideal; mental development; public health ethics
4163404การฝึกอบรมทางสาธารณสุขPublic Health Training2(1-2-3)ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรมทางสาธารณสุข หลักการฝึกอบรม            การสาธารณสุข เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ เทคนิคการเป็นวิทยากร การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมการสาธารณสุข การปฏิบัติการการจัดการฝึกอบรม การประเมินผลและการติดตามผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมMeaning and the importance of public health training; principles of public health training; various types of training techniques; trainer techniques; planning and training of public health; implementing public health training; evaluating and monitoring  the training program
4163405การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุขConsumer Protection in Public Health2(2-0-4)สิทธิผู้บริโภค  หลักการ และการดำเนินงาน การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุขมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพ   อาหาร  ยา  เครื่องสำอาง  วัตถุอันตราย  วัตถุเสพติด  เครื่องมือแพทย์  สถานพยาบาล   ฉลาก  การโฆษณา  สถานการณ์และประสบการณ์ผู้บริโภค  องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคConsumer rights; the principles and the operation of consumer protection in public health; safety standard of products and health service; foods; medicine;  cosmetics; hazardous; narcotics; medical instruments; hospital; label; advertisement;  situation and consumer experience; consumer protection organization; the concerned  law; the consumer potential development
4163406การวิจัยทางสาธารณสุขPublic Health Research3(2-2-5)
การทำวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนผลการศึกษา การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย
Conducting research on research methodology in public health; data collection; data analysis; writing of result; conclusion and discussion; writing of full paper; writing of research article; research presentation
4163407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขInternship in Public Health3(450)
การฝึกภาคสนามในสถานการณ์จริงในสถานประกอบการสาธารณสุขในภาครัฐ หรือเอกชน  ศึกษา  สังเกต  ในสถานที่นั้น ๆ มีส่วนร่วมและปฏิบัติงาน  วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน  สรุปรายงานและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในรูปแบบบัณฑิตนิพนธ์
Internship in real situation in the public sector or private; the studying observing in the real location; participation in public health training; performance  analysis  and  evaluation; conclusion of internship by reporting in forms of Graduate Thesis