3.1.4 แผนการศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4102101เคมีทั่วไป4(3-3-7)
4163101การสาธารณสุข2(2-0-4)
4163102ประชากรกับการสาธารณสุข2(2-0-4)
9111101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
9111102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
9121101ทักษะชีวิต3(3-0-6)
9131101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4105105ชีววิทยาทั่วไป4(3-3-7)
4163103อนามัยสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
4163204อนามัยการเจริญพันธุ์2(2-0-4)
9111103ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
9121102สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 213(3-0-6)
9121103ความเป็นพลเมือง1(1-0-2)
9131102ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์3(2-2-5)
9141101กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต1(0-2-1)
รวม20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4102205ชีวเคมีทั่วไป3(3-0-6)
4102206ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป1(0-3-1)
4163201กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน2(1-2-3)
4163203จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข3(2-2-5)
4163311สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ3(2-2-5)
4163214ภาษาอังกฤษเพื่อการสาธารณสุข 13(2-2-5)
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3(บ-ป-ศ)
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)3(บ-ป-ศ)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4163202สรีรวิทยาพื้นฐาน2(1-2-3)
4163205วิทยาการระบาด3(2-2-5)
4163206เภสัชวิทยา3(3-0-6)
4163207โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3(3-0-6)
4163208การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ2(1-2-3)
4163210การผลิตสื่อสาธารณสุข3(2-2-5)
4163215ภาษาอังกฤษเพื่อการสาธารณสุข 23(2-2-5)
91XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก(กลุ่มภาษา) 3(บ-ป-ศ)
รวม22 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4163301ชีวสถิติสาธารณสุข2(1-2-3)
4163302การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก2(1-2-3)
4163303โภชนศาสตร์สาธารณสุข3(3-0-6)
4163304การตรวจและประเมินสุขภาวะเบื้องต้น3(2-2-5)
4163306ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข2(1-2-3)
4163307การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข2(1-2-3)
4163308อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางสาธารณสุข3(2-2-5)
4163XXXรายวิชาเลือกเสรี2(บ-ป-ศ)
4163XXXรายวิชาเลือกเสรี2(บ-ป-ศ)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4163209พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข3(2-2-5)
4163305การรักษาเบื้องต้น2(1-2-3)
4163309การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
4163310ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข3(2-2-5)
4163312ผู้นำกับการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพ2(1-2-3)
4163313การจัดการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน3(2-2-5)
4163314การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน2(1-2-3)
4163315การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาวะชุมชน2(270)
4163XXXรายวิชาเลือกเสรี2(บ-ป-ศ)
รวม22 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4163401สุขภาพจิต2(1-2-3)
4163402การบริหารงานสาธารณสุข3(3-0-6)
4163403กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ3(3-0-6)
4163405การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข2(2-0-4)
4163406การวิจัยทางสาธารณสุข3(2-2-5)
รวม13 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
4163407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข3(450)
รวม3 หน่วยกิต