ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ไ้ด้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร และส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

Similar Posts