1.  หลักสูตร

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7 หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1 หน่วยกิต

1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

2.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

2.2)  กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.3)  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

3.1.3 รา ยวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ ไม่น้อยกว่า   23 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

9111101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
Thai for Communication
9111102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
English for Communication
9111103ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
English in Everyday Use

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7 หน่วยกิต

9121101ทักษะชีวิต3(3-0-6)
Life Skills
9121102สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 213(3-0-6)
Thai and Global Society in 21st Century 
9121103ความเป็นพลเมือง1(1-0-2)
Active Citizenship

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต

9131101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
Science and Technology in Everyday Use
9131102ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์3(2-2-5)
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1 หน่วยกิต

9141101กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต1(0-2-1)
Physical Activities  for  Life

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

9112101ภาษาและวัฒนธรรมลาว3(2-2-5)
Lao Language and Culture
9112102ภาษาและวัฒนธรรมพม่า3(2-2-5)
Burmese Language and Culture
9112103ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม3(2-2-5)
Vietnamese Language and Culture
9112104ภาษาและวัฒนธรรมเขมร3(2-2-5)
Cambodian Language and Culture
9112105ภาษาและวัฒนธรรมมลายู3(2-2-5)
Malay Language and Culture
9112106ภาษาและวัฒนธรรมจีน3(2-2-5)
Chinese Language and Culture
9112107ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น3(2-2-5)
Japanese Language and Culture
9112108ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี3(2-2-5)
Korean Language and Culture

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9122201การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ3(3-0-6)
Modern Management and Leadership
9122202การสื่อสารในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Communications in Everyday Use
9122203สุนทรียะทางศิลปกรรม3(3-0-6)
Aesthetics of Fine and Applied Arts
9122204ความสุขแห่งชีวิต3(3-0-6)
Happiness of Life

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

9132201เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์3(2-2-5)
Information Technology and Social Media
9132202เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
Digital Media Technology in Everyday Use
9132203เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6)
Technology for Sustainable Development
9132204สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
Health and Aesthetics

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

4102101 เคมีทั่วไป4(3-3-7)
General Chemistry
4102205 ชีวเคมีทั่วไป3(3-0-6)
General Biochemistry
4102206 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป1(0-3-1)
General Biochemistry Laboratory
4105105 ชีววิทยาทั่วไป4(3-3-7)
General Biology

2.1.2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4163301 ชีวสถิติสาธารณสุข2(1-2-3)
Biostatistics for Public Health

2.1.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข

4163101การสาธารณสุข2(2-0-4)
Public Health
4163102ประชากรกับการสาธารณสุข2(2-0-4)
Population and Public Health
4163201กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน2(1-2-3)
Basic Anatomy
4163202สรีรวิทยาพื้นฐาน2(1-2-3)
Basic Physiology
4163203จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข3(2-2-5)
Microbiology and Parasitology in Public Health
4163214ภาษาอังกฤษเพื่อการสาธารณสุข 13(2-2-5)
English for Public Health 1
4163215ภาษาอังกฤษเพื่อการสาธารณสุข 23(2-2-5)
English for Public Health 2
4163303โภชนศาสตร์สาธารณสุข3(3-0-6)
Public Health Nutrition
4163401สุขภาพจิต2(1-2-3)
Mental Health

2.2) กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาวิจัยทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163310ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข3(2-2-5)
Research Methodology of Public Health

2.2.2) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163205วิทยาการระบาด3(2-2-5)
Epidemiology

2.2.3) กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163402การบริหารงานสาธารณสุข3(3-0-6)
Public Health Administration

2.2.4) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163103อนามัยสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Health

2.2.5) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163308อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทางสาธารณสุข3(2-2-5)
Occupational Health and Safety in Public Health

2.2.6) กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163403กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมวิชาชีพ3(3-0-6)
Public Health Law and Professional Ethics

2.2.7) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

4163311สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ3(2-2-5)
Health Education and Health Promotion

2.2.8) กลุ่มวิชาการประเมิน การดูแลช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 ผู้ป่วยและบำบัดโรคเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อ

 และการฟื้นฟูสภาพ

4163309การปฐมพยาบาล3(2-2-5)
First Aid

2.2.9) กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 การควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค

4163207โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3(3-0-6)
Infectious Disease and Non-Communicable Disease

2.2.10)กลุ่มวิชาประสบการณ์ในภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 หรือสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์

 สาธารณสุขชุมชน หรือ การฝึกประสบการณ์

 เฉพาะสาขาวิชา

4163407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข3(450)
Internship in Public Health

2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

2.3.1) กลุ่มวิชาการประยุกต์ การตรวจ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

 ประเมินสุขภาวะและการบำบัด

 เบื้องต้น

4163204อนามัยการเจริญพันธุ์2(2-0-4)
Reproductive Health
4163206เภสัชวิทยา3(3-0-6)
Pharmacology
4163208การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ2(1-2-3)
Health Care for Aging
4163302การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก2(1-2-3)
Maternal and Child Health Care
4163304การตรวจและประเมินสุขภาวะเบื้องต้น3(2-2-5)
Basic Physical Examination and Health Assessment
4163305การรักษาเบื้องต้น2(1-2-3)
Basic Medical Care
4163314การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน2(1-2-3)
Home Health Care

2.3.2) กลุ่มวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ การให้ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

 คำปรึกษา และการเสริมพลังอำนาจ

4163209พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข3(2-2-5)
Behavioral Science in Public Health
4163312ผู้นำกับการสร้างทีมงานพัฒนาสุขภาพ2(1-2-3)
Leadership and Health Team Development
4163405การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข2(2-0-4)
Consumer Protection in Public Health

2.3.3) กลุ่มวิชาวินิจฉัยสุขภาพชุมชน ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

4163307การวางแผนและประเมินโครงการสาธารณสุข2(1-2-3)
Planning and Evaluation in Health Program
4163313การจัดการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน3(2-2-5)
Health Management and Community Health Development
4163315การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาวะชุมชน2(270)
Field Training in Public Health

2.3.4) กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

 และการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน

4163210การผลิตสื่อสาธารณสุข3(2-2-5)
Public Health Media Production
4163306ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข2(1-2-3)
Public Health Information System Management

2.3.4) กลุ่มวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 สาธารณสุขชุมชน

4163406การวิจัยทางสาธารณสุข3(2-2-5)
Public Health Research

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

โดยให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ทั้งนี้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้กำหนดรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4163211การจัดการระบบบริการปฐมภูมิ2(1-2-3)
Primary Health Care System Management
4163212ชีวิตครอบครัวและเพศศึกษา2(2-0-4)
Family Life and Sexuality Education
4163213การจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ2(1-2-3)
Health Promotion School Management
4163316สุขาภิบาลอาหาร2(2-0-4)
Food Sanitation
4163317หลักการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ2(1-2-3)
Principles of Exercise for Health Promotion
4163318การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ2(2-0-4)
Environmental and Health Impact Assessment
4163319การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข2(1-2-3)
Communication and Public Relation in Public Health
4163404การฝึกอบรมทางสาธารณสุข2(1-2-3)
Public Health Training