โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสื…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีก…

โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร และส่งเสริมการออกกำลังกาย

โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร และส่งเสริมการออกกำลังกาย

ระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาสาธารณสุขศาสต…