| |

ขอเเสดงความยินดีกับ นายกฤติธี หีมปอง ที่ได้รับทุนการศึกษาจากการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”

ขอเเสดงความยินดีกับนายกฤติธี หีมปอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เขียนเรียงความประกวดในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต” และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 8,000 บาท จากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2563

นอกเหนือจากนี้ สาขาวิชาฯยังขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ เป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยควบคุมและคอยผลักดันให้ประสบความสำเร็จ

อนึ่งพิธีการมอบทุนการศึกษาจะถูกประกาศในลำดับต่อไป (ความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19)

 

 

 

Similar Posts