ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง  พ..2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะคณะครุศาสตร์   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      :     ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ภาษาอังกฤษ  :     Bachelor of Education Program inGeneral Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      :      ชื่อเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ชื่อย่อ     ค..(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ :      ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (General Science)
ชื่อย่อ     B.Ed. (General Science)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
      วิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
      ไม่น้อยกว่า  178  หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร

      5.1  รูปแบบ                                      :   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5  ปี
      5.2  ภาษาที่ใช้                                 :   ภาษาไทย
      5.3  การรับเข้าศึกษา                        :  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
      5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น          :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว