รหัสและชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อย่อภาษาไทย วท.บ. (ฟิสิกส์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Physics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Physics)

รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

สถานภาพของหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ. 2555

วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรม คุณธรรม เจตคติและศรัทธาในการประกอบอาชีพทางด้าน
ฟิสิกส์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ทักษะเทคนิคเฉพาะทางฟิสิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านฟิสิกส์ ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้

3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตน สังคม และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 

4. ผลิตบัณฑิตที่ตระหนักถึงความสำคัญทางฟิสิกส์ที่มีสภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี และมีความรับผิด

 จำนวนหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

    1.1  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 23 หน่วยกิต

         (1) กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต

         (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   7 หน่วยกิต

         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต

        (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา   1 หน่วยกิต

    1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต

         (1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

         (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

         (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

           (1)  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

           (2)  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต

           (1)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 58 หน่วยกิต

          (2)  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

    2.3  กลุ่มวิชาชีพ 3 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต