| |

อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์​โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ​Gammaco

22 กันยายน 2563 ทางสาขาวิทยาศาสตร์​ทั่วไปมีการจัดอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์​โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท​Gammaco ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา​ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่​ 4 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์​และสามารถประยุกต์ใช้​ความรู้ในการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างสรรค์​นวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์​​ รวมถึงได้เน้นผลลัพธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์​ที่โดดเด่นของทางสาขาในเรื่องทักษะในการผลิตสื่อ​เพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับการทำบัณฑิตนิพนธ์​อีกด้วย

Similar Posts