| |

“เข้าใจ​ เท่าทัน​ นำเทคโนโลยี​สู่ชั้นเรียน”

วันที่​ 25​ กันยายน​ 2563​ สาขาวิทยา​ศาสตร์​ทั่วไป​ คณะ​ครุศาสตร์​ นำโดย​ ผศ.ดร. จิตตวิสุทธิ์​ วิมุตติปัญญา​ ประธานหลักสูตร​ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำแนวคิด​ Robotics in Education มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง​สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่​ 21 จึงได้มีการประสานงานและได้รับความร่วมมือกับทางทีมงานบริษัท​ Gammaco เป็นอย่างดีในการจัดอบรมการสร้างหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการหุ่นยนต์​ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่​ 2 และ​ 4 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในรายวิชา​ นวัตกรรมและ​เทคโนโลยี​การศึกษา​ และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์​ระดับประถมศึกษา​และมัธยมศึกษา
_______________________________

พบว่า​ นักศึกษาได้รับทั้งความรู้​และทักษะ​ในการปฏิบัติการ​ รวมทั้งความสนุกสนาน​ โดยกิจกรรมจะถูกนำไปต่อยอดจัดโครงการเพื่ออบรมนักเรียนในโรงเรียนที่ทางสาขาได้สร้างความร่วมมือไว้

ทั้งนี้ทางสาขาวิทยาศาสตร์​ทั่วไป​ คณะ​ครุศาสตร์​ ต้องขอขอบพระคุณ​บริษัท​ Gammaco​ เป็นอย่างสูงที่ให้การประสานงานและจัดทีมงานในการจัดอบรมเป็นอย่างดีตลอดมา

Similar Posts