TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) เปิดรับสมัครแล้ว

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) สมัครผ่านเว็บไซด์ http://www.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7-20 […]

การสมัครสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลของน.ศ.ชั้นปีสุดท้าย

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศล่าสุดจากสำนักคอมพิวเตอร์เรื่องการจัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สังคมศึกษา จากการดำเนินการสอบวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มีนักศึกษาเข้าสอบในช่วงเวลาเดียวกันพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการจราจรข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย อาจส่งต่อการสอบของนักศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอปรับวันและเวลาในการสอบของสาขาวิชาใหม่ ดังนี้ […]