TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) เปิดรับสมัครแล้ว

สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

สมัครผ่านเว็บไซด์ http://www.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563