หลักสูตร

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา พ.ศ. 2562) สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) รับผิดชอบดูแลหลักสูตรทั้งสิ้นสามหลักสูตรได้แก่ (ผู้เข้าชมสามารถคลิกดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ชื่อหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร)

โดยนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปจะเป็นการเข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 


 

รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการเรียน

รายวิชา

คำบรรยายรายวิชา