คณาจารย์

ผศ.ดร. เพียรพิทย์  โรจนปุณยา

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ (เอเชีย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ. (เอกภาษาอังกฤษ โทประวัติศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ.ดร. วิทยา  วิสูตรเรืองเดช

ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนา
สังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

อาจารย์ตุลย์  จิรโชคโสภน

M.A. (History) University of Pune

ศศ.บ. (เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์นราธร สายเส็ง

วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ. (เอกภูมิศาสตร์ โทการสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์อาทิตย์ อินธาระ

วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ. (เอกภูมิศาสตร์ โทการจัดการการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

อาจารย์ปวินท์ มินทอง

M.A. (History) University of Pune

อ.บ. (เอกภาษาอังกฤษ โทประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

าจารย์อุทัช  เกสรวิบูลย์

อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.บ. (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์กุลชาติ  ทักษไพบูลย์

ร.ม. (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์