ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Art of social scice development

สังกัดคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์