บรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Bachelor of Education Program in Digital Technology for Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)  ค.บ. (เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Digital Technology for Education
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) B.Ed.(Digital Technology for Education)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

55811478_2280794051966371_3845806316333301760_n
S__7749721
S__7749715
88133075_605746096824183_2591731691886215168_n
26994250_1769580729741394_8145418201000875902_n
S__7749717
87860546_600119024053557_1252133707251187712_n
87146940_600118874053572_795200155333689344_n
29249178_1822486531117480_6651874245137661952_n
75252918_2783672711665519_993970142280941568_n
64611068_2467540003278793_939478109785161728_n
31230414_1864712556894877_555423478501605376_n
87629824_599375120794614_4737695995205255168_n
17358670_1380931591952626_2250547209872937628_o
28467852_1808564789176321_838992127738772854_n
82053721_2904506199582169_8000980660300808192_n
87213979_599374994127960_7823638879373623296_n
55811478_2280794051966371_3845806316333301760_n S__7749721 S__7749715 88133075_605746096824183_2591731691886215168_n 26994250_1769580729741394_8145418201000875902_n S__7749717 87860546_600119024053557_1252133707251187712_n 87146940_600118874053572_795200155333689344_n 29249178_1822486531117480_6651874245137661952_n 75252918_2783672711665519_993970142280941568_n 64611068_2467540003278793_939478109785161728_n 31230414_1864712556894877_555423478501605376_n 87629824_599375120794614_4737695995205255168_n 17358670_1380931591952626_2250547209872937628_o 28467852_1808564789176321_838992127738772854_n 82053721_2904506199582169_8000980660300808192_n 87213979_599374994127960_7823638879373623296_n

โครงสร้างหลักสูตร

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

คณาจารย์

รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ  ประกอบผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผศ.ดิเรก อัคฮาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.ศศิกัญชนา เย็นเอง  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผศ.จริยา วิชัยดิษฐ  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผศ.ดร.รวยทรัพย์  เดชชัยศรี 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาจารย์ สุรเชษฐ์ มีฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาคาร 30 ชั้น 5 ห้อง 300511
โทร 02-473-7000 ต่อ 5086
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอย อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 10600