สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้นำในการใช้ภาษาของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยใช้การเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งในแง่ของศาสตร์และศิลป์ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
  2. ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์อักษร
  4. นักเขียน
  5. ผู้ประกาศ-พิธีกร
  6. นักพูด/เขียนสร้างแรงบันดาลใจ
  7. นักวิชาการด้านธนบุรีศึกษา

ปริญญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(Bachelor of Arts Program in Thai)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

ภาพกิจกรรมโครงการ