การเรียนการสอนในระบบออนไลน์​ของ​สาขาวิชาภาษาไทย​ (ศศ.บ.)​ ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อโรค​ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงมีประกาศให้ยุติการเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ให้นักศึกษาเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และให้นักศึกษางดการเดินทางมามหาวิทยาลัย

ในการนี้คณาจารย์​สาขาวิชา​ภาษาไทย​ (ศศ.บ.)​ ได้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย​ โดยจัดรูปแบบการสอนในระบบออนไลน์​ ได้แก่​ Microsoft​ Team​ Zoom​ และ​ Line