👨‍🏫 คณาจารย์

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อ.น.ท.ดร.สมบัติ สมศรีพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ชัชศรัณย์ จิตคงคา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ปาณิสรา เบี้ยมุกดา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ชาญวิทย์ เยาวฤทธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.วิโรจน์ กองแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สิริชัย เอี่ยมสอาด

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.ทัศนี ทองสมบุญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุภัทรา จันทะคัด

แชร์โพสต์นี้