สาขาภาษาไทย (ค.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร    หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้        กลยุทธ์การสอน และประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์   หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ คือ  เป็นผู้นำในการใช้ภาษาของชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม  โดยใช้การเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้งในแง่ของศาสตร์และศิลป์  เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย
  2. ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาและวรรณกรรมไทย 
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิสูจน์อักษร
  4. นักเขียน
  5. ผู้ประกาศ-พิธีกร
  6. นักพูด/เขียนสร้างแรงบันดาลใจ
  7. นักวิชาการด้านธนบุรีศึกษา

ปริญญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

คณะ/ภาควิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์