ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา #TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา #TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) พร้อมข้อมูลกำหนดการรายงานตัวต่างๆ 👉 admission.BSRU.ac.th

admission.BSRU.ac.th