home

ดนตรีไทย (ดศ.บ.) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลิตนักดนตรีไทยรุ่นใหม่ ผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ที่มีคุณภาพสู่สากลบนรากฐานของความเป็นไทย

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

กิจกรรม/โครงการ