2561

ผลงานต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2562
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ
หน้าที่ บันทึกภาพถ่าย / จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ลงบน Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดูภาพกิจกรรม วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 การประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561
หน้าที่ บันทึกภาพถ่าย / จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ลงบน Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดูภาพกิจกรรม วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
ปี พ.ศ. 2561
วันที่ 7 และ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการและข้อมูลต่าง ๆ ในหัวข้อกิจกรรม “Tea break Freshy one more time”
หน้าที่ บันทึกภาพถ่าย / จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ลงบน Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดูภาพกิจกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่
ดูภาพกิจกรรม วันทึี่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่